Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

4 listopada 2019
Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to zbiór informacji na temat osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Według pomysłodawców ujawnienie tożsamości ww. podmiotyów może w znacznym stopniu ograniczyć proceder prania brudnych pieniędzy, a także ewentualnie finansowe wspieranie terroryzmu przez nie.
  • Droga do transparentności
  • Dane na wagę złota
  • Rejestr od podstaw

Droga do transparentności

Baza ma charakter publiczny, a dostęp do niej jest całkowicie bezpłatny. Sprawia to, że każdy może w dowolnej chwili sprawdzić, kto zarządza konkretną spółką. Jawność danych prowadzi do zwiększenia zaufania społecznego wobec podmiotów wymienionych w rejestrze. Zgłoszenie do CRBR jest dla osoby uprawnionej do reprezentacji spółki obowiązkiem, którego nie można powierzać nikomu innemu. Jest to bezpłatna forma elektroniczna, dokonywana na stronie ustawodawcy https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Osoba dokonująca przekazania danych powinna okazać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Bierze tym samym na siebie odpowiedzialność za prawidłowość przekazanych informacji pod rygorem odpowiedzialności.

Dane na wagę złota

Obowiązek dostarczenia dotyczy danych identyfikacyjnych spółki, a także beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki. WW. podmioty mają na powiadomienie 7 dni roboczych od dokonania rejestracji podmiotu/zmiany wpisu w KRS. W przypadku awarii do biegu terminu nie zostanie wliczony czas potrzebny na usunięcie usterki na stronie dedykowanej dokonywaniu zgłoszeń. Stwierdzenie błędów na wniosku obliguje beneficjenta do złożenia korekty w ciągu 3 dni roboczych od jej stwierdzenia. Podmioty, które zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019 r., mają czas na przekazanie informacji do 13 kwietnia 2020 r. Wpisy/zmiany wpisów dokonane po tej granicznej dacie, będą traktowane według wymogów ustawy.

Rejestr od podstaw

W ślad za regulacjami unijnymi, rodzime Ministerstwo Finansów zostało zobligowane do wprowadzenia takich przepisów u nas. Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. Zm.) ostatecznie wdrożyło zapisy unijnej tzw. IV dyrektywy AML. Spis spółek, które objęte są ustawą, jest ściśle określony. W jego skład wchodzą beneficjenci spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.), akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623). Ministerstwo Finansów na swojej stronie dokładnie określa katalog osób fizycznych i prawnych, które znajdą się w rejestrze (https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych).

Czytaj także