Jak obliczyć stawkę ekwiwalentu za urlop?

15 czerwca 2017
Jak obliczyć stawkę ekwiwalentu za urlop?
Zgodnie z kodeksem pracy, urlop jest świadczeniem, którego pracownik nie może się zrzec. Jeśli jednak nie wykorzysta przysługujących mu dni wolnych z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę ma prawo do ekwiwalentu.

Do obliczenia stawki ekwiwalentu niezbędny jest współczynnik ekwiwalentu, który obliczany jest dla każdego roku. To on określa średnią liczbę dni roboczych w miesiącu. Aby go obliczyć należ od liczby wszystkich dni w roku odjąć niedziele, soboty i święta, a następnie wynik podzielić przez liczbę miesięcy.

Poniżej wyliczenia współczynnika ekwiwalentu dla 2017 roku:

356 dni w roku – (53 niedziele + 52 soboty + 10 dni świątecznych) = 252 dni robocze
252 dni robocze: 12 miesięcy = 20,83

Tak obliczony współczynnik dla roku 2017 stosujemy do wyliczenia wysokości ekwiwalentu za urlop, do którego pracownik nabył prawo w tym roku, nawet jeśli w jego skład wchodzą dni z urlopu zaległego.

Dodatkowo do wyliczenia kwoty ekwiwalentu potrzebna jest podstawa jego wymiaru. Uwzględniamy w niej przeciętne wynagrodzenie pracownika w oparciu o:
stałe miesięczne wynagrodzenie (za pełny miesiąc, w którym pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu)
składniki przysługujące za okresy niedłuższe niż miesiąc (premie lub prowizje za ostatnie 3 miesiące, przed miesiącem, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu) oraz te za okresy dłuższe niż miesiąc (premie kwartalne lub roczne za ostatnie 12 miesięcy, przed miesiącem w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu).

Na tej podstawie obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu, a następnie dzielimy go przez dobową normę czasu pracy danego pracownika. Tak otrzymany wynik mnożymy następnie przez liczbę godzin urlopu, który nie został wykorzystany.

Na podstawie ekwiwalentu należy naliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy.

Czytaj także