Koniec roku, początek remanentu

13 lutego 2020
Koniec roku, początek remanentu
Remanent, spis z natury, inwentaryzacja. Wszystkie trzy określenia odnoszą się do tej samej czynności, której obowiązek wykonania na koniec roku obrachunkowego spoczywa na każdym przedsiębiorcy prowadzącym działalność handlową. Jako parający się handlem na co dzień wiesz doskonale, że 31 grudnia nieuchronnie przybliża cię do przystąpienia do obligatoryjnej rocznej kontroli wewnętrznej, jako konsument z kolei nie raz w styczniu odbiłeś się od drzwi sklepu z umieszczoną na nich kartką remanent.
  • Wiesz, co się liczy? Towary się liczy!
  • Spis obowiązkowy dla wybranych
  • Spisz rzeczy, by nie mieć straty
  • Towar na wagę złota
  • Policz starannie

Wiesz, co się liczy? Towary się liczy!

W Wikipedii wyczytamy, że inwentaryzacja to czynność mająca na celu najpierw zbadanie faktycznej ilości towarów posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów takich jak faktury, PZ-ki, raporty kasowe, oraz ze stanami w komputerowym programie handlowo-magazynowym. Sprawdzenie stanu magazynowego firmy i konfrontacja przeprowadzonego spisu z dokumentacją ilościową, to w skrócie definicja tego trudnego w wymówieniu obowiązku. Zakończeniu roku podatkowego nie może obyć się bez porównania stanu magazynowego z początku i końca roku oraz na podstawie książki przychodów i rozchodów. Tylko takie ręczne sprawdzenie pozwoli stwierdzić jednoznacznie, czy miniony rok podatkowy zakończyłeś z dochodem, czy też stratą. Pomoże ci w tym analiza faktur, raportów kasowych, czy dokumentów magazynowych.

Spis obowiązkowy dla wybranych

Okazuje się, że obowiązkiem inwentaryzacji objęci są wszyscy przedsiębiorcy rozpoczynający i zamykający działalność, a także wszyscy ci, których na mocy zarządzenia zobliguje do tego naczelnik Urzędu Skarbowego. Remanent powinien się odbyć również w sytuacji, gdy następuje zmiana wspólnika w firmie lub stosunku udziałów. Co więcej, przepisy z 2018 roku, znoszą konieczność zgłaszania do Urzędu Skarbowego chęci spisu w trakcie roku.

Spisz rzeczy, by nie mieć straty

Co w sytuacji, gdy stan magazynowy okaże się niezgodny z załączoną dokumentacją? Wtedy też należy odpowiednio, w oparciu o przepisy prawa i regulamin firmy skorygować ilość w systemach informatycznych służących do ich ewidencji, a także uzupełnić odpowiednie dokumenty. Warto wiedzieć, że dokument inwentaryzacji sporządzony w danym dniu określa ilość towarów w tym właśnie czasie, również tych, które, zgodnie z dokumentacją są zamówione, a jeszcze nie zostały dostarczone.

Towar na wagę złota

Remanent dotyczy towarów handlowych, lecz szczegółowy zakres rzeczy objętych spisem określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1475), a w szczególności § 27 ust. 1 ww. rozporządzenia: Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Trzeba jednak wiedzieć, że materiałami, które nie mogą zostać uwzględnione w dokumencie inwentaryzacji, jest wyposażenie i środki trwałe firmy, np. meble, czy telefony komórkowe.

Policz starannie

Kiedyś nauczyciel w szkole wystawiał odpowiednią ocenę za starannie prowadzony zeszyt. Dziś każdy przedsiębiorca dokonując inwentaryzacji, sam wystawia sobie świadectwo właściwie wykonanej pracy. Przepisy wprost określają, że dokument spisu powinien być staranny i trwały. W praktyce oznacza to tyle, że oprócz zawartości merytorycznej bez zarzutu warto zwrócić szczególną uwagę na sposób zapisu, który jest czytelny dla odbiorcy, dokonany długopisem i nieścieralnym narzędziem (np. ołówkiem). Nie można także zapomnieć o opatrzeniu dokumentu podpisami osób dokonujących remanentu. Ponadto, na karcie spisu powinny znaleźć się takie dane, jak: imię i nazwisko przedsiębiorcy (nazwę firmy), data sporządzenia, numer kolejny pozycji, szczegółowe określenie towaru i innych składników majątku, jednostka miary, ilość materiałów i towarów wyliczoną w czasie spisu, cena w złotych i groszach, wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączna wartość spisu z natury, wartość pomniejszenia, klauzula „Spis zakończono na pozycji…”. By jednak mieć pewność co do prawidłowości sporządzonego dokumentu, może posiłkować się gotowymi, sprawdzonymi wzorami z zaufanych źródeł, które niejednokrotnie zawierają szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji (np. http://www.druki.gofin.pl/druki-inwentaryzacyjne,wzory,51.html)

Przedsiębiorco prowadzący KPiR, jeśli to dla ciebie nie pierwszy rok obrachunkowy, to z pewnością remanent przestał już brzmieć jak zawiłe obcojęzyczne określenie. A zapoznanie się z obecnie obowiązującymi przepisami sprawi, że długa i mozolna INWENTARYZACJA stanie się krótkim i prostym SPISEM.

Czytaj także