Nowe zasady rozliczeń VAT

7 września 2020
Nowe zasady rozliczeń VAT
W związku z najnowszymi regulacjami Ministerstwa Finansów, dotyczącymi rozliczania VAT, zbierz komplet informacji, które pozwolą Ci się wdrożyć w zmienione przepisy. Otóż od 1 października bieżącego roku wszyscy czynni podatnicy VAT, którzy do tej pory raportowali za pomocą deklaracji VAT-7 (miesięcznych) i VAT-7K (kwartalnych), będą zobligowani do sporządzania ich przez JPK_VAT z deklaracją.
  • Obowiązek w liczbach
  • Pamiętaj o kodach GTU
  • Wykaz kodów wraz z rodzajem transakcji objętej symbolem

Obowiązek w liczbach

Każdy czynny podatnik VAT powinien dostarczyć do urzędu skarbowego elektroniczną formę rozliczenia, tj. plik JPK_V7M lub plik JPK_V7K. Plik kontrolny składa się z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej. Nowe przepisy obejmują okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 października 2020 r. Deklaracje wysyłane są wyłączenie drogą elektroniczną z elektronicznym bezpiecznym podpisem. Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Warto przyłożyć się do wypełnienia pliku, gdyż poprawa własnych błędów jest bezpłatna, a kontrola urzędnicza grozi grzywną za każdą wykazaną czynność korygującą. Raport JPK_V7M zobowiązuje do comiesięcznego raportowania za dany miesiąc, do 25 dnia miesiąca następnego (ewidencja+deklaracja). Z kolei JPK_V7K to konieczność wypełnienia ewidencji za 2 pierwsze miesiące kwartału, by po jego zakończeniu uzupełnić dane za trzeci miesiąc oraz wypełnić deklarację za cały kwartał.

Pamiętaj o kodach GTU

Wraz z wprowadzeniem nowego sposobu rozliczeń, równie istotne stały się oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług, czyli tzw. kody GTU. Zasady związane wpisywania odpowiednich kodów do ewidencji VAT od 1 października 2020 r. znajdują się w § 10 i 11 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U z 2020 r. poz. 1127. Należy pamiętać, że faktury korygujące wystawione do faktur pierwotnych, wygenerowanych przed wprowadzeniem obowiązkowego JPK_VAT z deklaracją, mimo wszystko będą musiały zawierać odpowiednie adnotacje w ewidencji. Analogicznie należy postąpić z fakturą, która formalnie została wystawiona przed 1 października, lecz obowiązek jej wykazania przypada na czas obowiązywania nowych przepisów (np. prawo do odliczenia do faktury zakupowej). Równocześnie trzeba wiedzieć, że symbole GTU stosujemy w fakturach korygujących tylko wtedy, gdy towar, bądź usługa są objęte tymi oznaczeniami. Lista kodów dotyczy również sprzedaży towarów używanych, a także refakturowania usług. Nowy system zakłada ponadto, że do jednej faktury możliwe jest zastosowanie kilku oznaczeń lub żadnego, gdy podatnik uzna, że sprzedaż nie zalicza się do żadnej z wymienionych grup.

Wykaz kodów wraz z rodzajem transakcji objętej symbolem

GTU_01
Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02
Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5 aa ustawy.

GTU_03
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04
Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05
Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_06
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07
Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU_10
Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11
Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU_12
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Czytaj także