Pieniądze z tarczy. Wszystko, co musisz wiedzieć o niskooprocentowanej pożyczce dla mikroprzedsiębiorców.

14 maja 2020
Pieniądze z tarczy. Wszystko, co musisz wiedzieć o niskooprocentowanej pożyczce dla mikroprzedsiębiorców.
W ramach pakietu dla przedsiębiorców, czyli tzw. tarczy antykryzysowej rząd przewidział szereg instrumentów, mających wesprzeć biznesy mikro znajdujące się w gorszej sytuacji finansowej. Jednym z nich jest pożyczka ze środków Funduszu Pracy, która w czasie pandemii ma pomóc firmom przetrwać ten niesprzyjający okres. Warto zatem zrobić rozeznanie w procedurach, by upewnić się, czy te pieniądze są faktycznie podane na tacy, i co trzeba zrobić, by je zobaczyć na koncie firmowym.
  • Pomoc liczbami stoi
  • Papiery na biznes w czasie pandemii

Pomoc liczbami stoi

Wspomniana pożyczka w maksymalnej wysokości 5 tysięcy złotych ma służyć pokryciu bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jej stałe oprocentowanie wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Jest ona wypłacana jednorazowo przez Powiatowy Urząd Pracy, właściwy terytorialnie dla miejsca prowadzenia działalności, na wskazane przez wnioskodawcę konto firmowe, w ciągu dwóch dni, po zaakceptowaniu odpowiedniego wniosku i podpisaniu stosownej umowy. Spłata tejże pożyczki następuje w ciągu 12 miesięcy od jej uzyskania. Jednakże obecnie, z uwagi na wciąż panujący czas epidemii, okres spłaty może zostać przesunięty ponad wspomniany deadline. Dodatkowo, przez pierwsze 3 miesiące od jej uzyskania przewidziana jest karencja, podczas której przedsiębiorca nie spłaca zaciągniętego zobowiązania. Harmonogram spłaty rat ustala PUP, który również informuje o numerze konta bankowego, na który należy wpłacać środki. Warto również pamiętać o możliwości umorzenia pożyczki wraz z odsetkami. Odbywa się ono na wniosek pożyczkobiorcy, pod warunkiem prowadzenia działalności przez 3 miesiące od uzyskania pieniędzy. Fakt ten należy potwierdzić załączonym do wniosku oświadczeniem, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Jeśli jednak wniosek o umorzenie nie zostanie pozytywnie rozpatrzony, wtedy też spłata odbywa się na zasadach ustalonych przez PUP. Nieterminowe wpłaty skutkują naliczeniem ustawowych odsetek od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty. Nie wolno dopuścić również do pomięcia dwóch rat, które mogą spowodować wypowiedzenie umowy pożyczki i konieczność spłaty całości udzielonego wsparcia w ciągu 30 dni od daty wypowiedzenia.

Papiery na biznes w czasie pandemii

Pomoc państwa dla najmniejszych firm przysługuje tym, którzy swą działalność rozpoczęli przed 1 marca 2020 roku, a także posiadają status mikroprzedsiębiorcy, nawet jeśli nie zatrudniają pracowników. By jednak móc się cieszyć pozytywną decyzją o przyznaniu pieniędzy, należy przejść przez szereg formalności. Do wypełnienia pozostają wniosek, umowa oraz formularz pomocy publicznej–wszystkie dostępne na stronie Praca.gov.pl. Wedle oficjalnego komunikatu “Wartość pożyczki (bez odsetek) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)”. Wniosek składasz elektronicznie na stronie Praca.gov.pl lub osobiście we właściwej jednostce PUP, po ogłoszeniu naboru.

Pożyczka dla mikroprzedsiebiorców, czy mikropożyczka dla wegetujących małych biznesów? W zależności od obecnej kondycji finansowej Twojej firmy nazwiesz ją po swojemu. Nawet jeśli sytuacja przypomina raczej film katastroficzny, zawsze warto sięgnąć po pieniądze, których być może nie trzeba będzie oddawać, prawdopodobnie odciążą bieżący budżet i miejmy nadzieję, zapobiegną zamknięciu działalności. Złóż wniosek i rób wszystko, by utrzymać się na powierzchni.

Czytaj także