Podatkowe ABC w Tarczy Antykryzysowej 4.0.

24 lipca 2020
Podatkowe ABC w Tarczy Antykryzysowej 4.0.
Równo miesiąc temu została podpisana przez Andrzeja Dudę i weszła w życie Tarcza Antykryzysowa 4.0. Choć pojedyncze zapisy przewijały się w mediach od dawna, to warto mieć szerszą perspektywę zawartych w niej zapisów. Jeśli więc interesujesz się kwestiami podatkowym, zobacz, co się zmieniło i, czy możesz skorzystać z rządowych propozycji pomocy.
  • Odliczenie darowizn to podstawa
  • Komputer za podatek
  • Kara za zwłokę–wina pandemii
  • Przesunięcie terminu, dobrym posunięciem
  • Bierz i nie płać podatku
  • Zmiany okołopodatkowe

Odliczenie darowizn to podstawa

Zapis o możliwości odliczenia od dochodu darowizn dla różnych instytucji, jest ukłonem w stronę ludzi dobrej woli, a także tym, którzy wykazali się chęcią niesienia pomocy najbardziej potrzebującym w czasie pandemii. Zatem od podstawy opodatkowania można dziś odliczyć darowiznę na domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych (również z usługami opiekuńczymi), ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy i domy pomocy społecznej.

Komputer za podatek

Komputery i inne urządzenia umożliwiające zdalną pracę i naukę stały się niezbędnymi narzędziami podczas pandemii. Okazało się jednak, że braki sprzętowe polskich szkół i rodzin są tak znaczne, że zaistniała potrzeba ich uzupełnienia. Dzięki darczyńcom dzieci mogły odrabiać lekcje w domu i sprawnie komunikować się z nauczycielami i rówieśnikami. W tarczy nie mogło więc zabraknąć zapisu o możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wartości podarowanych, zdatnych do użytku laptopów, czy tabletów, które nie są starsze niż 3 lata. Dotyczy to okresu od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. Jeśli więc dokonałeś takiej darowizny, umieść taką informację w swoim zeznaniu rocznym. Dodatkowo możesz wliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu poniesionego na nabycie tych rzeczy lub praw do nich.

Kara za zwłokę–wina pandemii

Czas panującego koronawirusa spowodował, że wiele firm zmuszonych było odwlec zakontraktowane prace. Choć stało się tak z przyczyn niezależnych od wykonawcy, zapisy umowne zobligowały nieterminowych wykonawców do zapłaty kar umownych. Rząd zaproponował więc rozwiązanie, dzięki któremu, kwoty kar umownych oraz odszkodowań związanych bezpośrednio z pandemią można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów. Dotyczy to wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, a także zwłoki w ich dostarczeniu, czy zwłoki w usunięciu wad. Nie czekasz aż minie 90 dni od daty płatności na fakturze, czy rachunku. Odliczenia takiego możesz dokonać już po 30 dniach od poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych. Pamiętaj jednak, że nieuregulowana płatność musi mieć bezpośredni związek z pandemią.

Przesunięcie terminu, dobrym posunięciem

W związku z pandemią zmianie ulega także termin wdrożenia JPK_V7. Obecnie jest to 1 października 2020, a nie 1 lipca, tak, jak mówiły pierwotne założenia. Zapisy Art 72 zyskują tym samym następujące brzmienie: W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520 oraz z 2020 r. poz. 568) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 12 wyrazy „przed dniem 1 lipca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „przed dniem 1 października 2020 r.”; 2) w art. 28 w pkt 6 wyrazy „z dniem 1 lipca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „z dniem 1 października 2020 r.”.

Bierz i nie płać podatku

Jest także ważna zmiana dla firm, które zaciągnęły kredyt w banku na uzyskanie płynności finansowej w związku z COVID-19. Otóż wprowadzone ustawą dopłaty do oprocentowania, nie będą stanowiły przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany okołopodatkowe

Z cyklu zmian okołopodatkowych warto także wspomnieć o objęciu świadczeniem postojowym osób samozatrudnionych, a także fakt, że wnioski do ZUS-u w sprawie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, zwolnienie z opłacania składek oraz ustalenia prawa do świadczenia postojowego będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Niebawem czas uchwalania zapisów płynnie przejdzie w czas ich testowania w praktyce. Eksperci szacują, że to właśnie jesień będzie tym momentem, kiedy możliwa będzie decydująca próba ekonomiczna i weryfikacja słuszności obranego kursu.

Czytaj także