Podsumowanie najważniejszych zmian dla przedsiębiorców w 2019 roku

23 grudnia 2019
Podsumowanie najważniejszych zmian dla przedsiębiorców w 2019 roku
Mijający rok przyniósł wiele zmian w kwestiach podatkowych dla przedsiębiorców. Ilość legislacyjnych przepychanej i nowych obowiązków rejestrowych stała się dla firm niezmiennym elementem krajobrazu polityczno-gospodarczego. Zatem jakie największe zmiany w prawie dla przedsiębiorców dokonały się 2019 roku? Przyjrzyjmy się im bliżej.
  • Rejestr BDO. Bo liczy się opakowanie
  • Mikrorachunek podatkowy. Mikroobowiązek, makroskala
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Rzeczywiste obowiązki spółek

Rejestr BDO. Bo liczy się opakowanie

Firmy, która wprowadzają na rynek produkty lub produkty w opakowaniach, a także, te, które produkują i gospodarują odpadami, mają od niedawna obowiązek wpisu do specjalnego rejestru. Zgodnie z najnowszymi przepisami, ów wykaz, tajemniczo zwany BDO, to nic innego jak katalog podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, będący swoistą elektroniczną bazą danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Zatem, jeśli Twoja firma jest podmiotem wymienionym w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, to od 1 stycznia 2020 roku, musisz koniecznie złożyć wniosek o umieszczenie w rejestrze BDO. Na oficjalnej stronie czytamy, że powinności ewidencyjnej podlegają w szczególności podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Teoretycznie wszystko jest jasne, jednak jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i interpretacji. Niektóre z podmiotów wymienionych w ustawie są zobligowane do samodzielnego złożenia wniosku o wpis, inne zaś zostaną w nim umieszczone automatycznie, z urzędu. Obszar działalności będzie decydował o tym umieszczeniu danej firmy w konkretnej grupie. Warto tu wspomnieć o firmach zajmujących się olejami, preparatami smarowymi, oponami pneumatycznymi, ale i pojazdami, sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W grupie zobligowanych do złożenia stosownego dokumentu znajdą się także przedsiębiorcy zajmujący się bateriami lub akumulatorami, wszelkimi rodzajami opakowań i produktów w opakowaniach, a także parających się transportem i wytwarzaniem odpadów. Nawet niewielkie, jednoosobowe firmy, które na sumieniu mają wytwarzanie odpadów, nie będą zwolnione z tej konieczności. W tym przypadku nie liczy się skala, lecz sam fakt produkcji śmieci. Warto tu wspomnieć chociażby o salonie kosmetycznym, czy dentystycznym, które również nie będą wolne od wpisu.

Spis prowadzony jest przez urzędy marszałkowskie, a obowiązek spoczywa na przedsiębiorcy i powinien dokonać się przed rozpoczęciem działalności. Za załamanie przepisów grożą kary sięgające nawet 1 mln złotych, a w skrajnych przypadkach prowadzą do aresztu, czy grzywny. Ustawodawca przewiduje 3 drogi załatwienia sprawy: osobiście, elektroniczne, bądź listownie. Na stronie jest również dostępny interaktywny formularz, za pomocą którego możesz sprawdzić, czy Twoja firma również została objęta ustawową powinnością rejestracji (https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/)

Mikrorachunek podatkowy. Mikroobowiązek, makroskala

Jeśli opłacasz PIT, CIT lub VAT, to od 1 stycznia 2020 roku, będziesz mógł dokonać tej czynności elektronicznie. Rachunek, celowo nazwany został mikro, by służyć wyłącznie do wpłat podatku. Ustawodawca nie przewidział na nim transakcji w postaci zwrotów nadpłat i podatków, które realizowane będą na dotychczasowych zasadach. Elektroniczny generator (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego) po podaniu podstawowych danych identyfikacyjnych (NIP/PESEL), wskaże Ci numer Twojego indywidualnego mikrorachunku. Jego niewątpliwą zaletą jest działanie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Możesz również udać się do właściwego urzędu skarbowego i tam również uzyskasz taką informację. 26-znakowy numer powinien zawierać Twój PESEL lub NIP. Zasady te zaczną obowiązywać od Nowego Roku, więc wszelkie wpłaty do tego momentu, będą się odbywały na starych zasadach. Ci, którzy nie doczekali się jeszcze numeru NIP, powinni kierować się ogólnodostępnym wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.), a w temacie przelewu podać numer paszportu, czy dowodu osobistego. Ustawodawca przekonuje, że wpłaty 3 podatków na jeden mikrorachunek znacznie uproszczą proces przelewów, który dokonywany był dotychczas na 3 różne konta. Ma to zminimalizować ryzyko błędnych transakcji, a także przyspieszyć proces wystawiania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Rzeczywiste obowiązki spółek

Kolejnym rejestrem, który ma za zadanie zwiększenie kontroli nad zmianami w podmiotach gospodarczych, jest CRBR. Działania polskiej ustawy z 1 marca 2018 roku są pokłosiem przepisów unijnych, mających na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, czy wspierania terroryzmu. Tzw. IV dyrektywa AML, czyli przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. obliguje państwa członkowskie do gromadzenia informacji na temat spółek i ich udostępniania organom właściwym do ich analizy. Nieodpłatny, publiczny charakter informacji zawartych w ewidencji ma przeciwdziałać potencjalnemu ukrywaniu tożsamości przestępców finansowych i zwiększyć zaufanie społeczne do instytucji finansowych. Beneficjenci rzeczywiści, czyli osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką będą odtąd jawni. Z oficjalnej strony Ministerstwa Finansów możemy się dowiedzieć, beneficjentów jakich spółek dotyczy obowiązkowy spis, tj. jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością; prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.), akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623). Złożenie wniosku odbywa się w sposób elektroniczny https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/. Na koniec kwietnia 2020 roku został wyznaczony okres przejściowy dla spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 października 2019 r.). Z interpretacji przepisów, ale i z intencji ustawodawcy można wywnioskować, że transparentność danych osób uprawnionych do reprezentacji spółek jest kluczowa w zwalczaniu przestępczości gospodarczej.

Rok 2019 to czas modernizacji i poprawek istniejących przepisów dla prowadzących własny biznes. Czas pokaże, czy wprowadzone innowacje będzie można zaliczyć do realnych usprawnień, czy wyłącznie do niepotrzebnych niedogodności formalnych. Jedno można stwierdzić na pewno–przedsiębiorcy stanowili dla ustawodawcy w mijającym roku niezwykle pożądaną i wdzięczną grupę do wszelkich modyfikacji i testowania nowych rozwiązań biurokratycznych.

Czytaj także