Składki ZUS – konsekwencje nieopłacenia lub spóźnień w zapłacie

7 czerwca 2017
Składki ZUS – konsekwencje nieopłacenia lub spóźnień w zapłacie
Przedsiębiorcy mają czas do 10. dnia każdego miesiąca na uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za poprzedni miesiąc. W przypadku firm zatrudniających pracowników termin upływa 15. dnia miesiąca. Jeśli w danym miesiącu ostatni dzień płatności jest dniem wolnym od pracy, wpłaty można dokonać w pierwszy dzień roboczy, przypadający po tym terminie.
  • Odsetki od zaległości względem ZUS
  • Dodatkowe kary za nieuregulowane składki
  • Utrata ubezpieczenia chorobowego

Odsetki od zaległości względem ZUS

Jeśli wpłata nie trafi do ZUS-u w określonym terminie, właściciel przedsiębiorstwa powinien liczyć się z koniecznością opłacenia odsetek. Należy jednak pamiętać o tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma obowiązku zawiadamiania o ich naliczeniu. Płatnik nie musi ich uiszczać, jeśli wartość dodatkowych zaległości nie przekracza 6,60 zł. Wyższe odsetki należy doliczyć do kwoty składek nieopłaconych w terminie i uregulować łącznie.

Dodatkowe kary za nieuregulowane składki

Odsetki to jednak nie wszystko. Zgodnie z obowiązującym prawem ZUS może dodatkowo nałożyć na niesumiennego płatnika dodatkową opłatę, wynoszącą 100% wartości nieopłaconych składek. Stali dłużnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinni liczyć się również z możliwością dochodzenia należności na drodze sądowej.

W skrajnych przypadkach ZUS może wystąpić o wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości należącej do przedsiębiorcy, zająć jego majątek lub ściągnąć należności z jego konta. Jeśli egzekucja jest niewykonalna, Zakład może dochodzić swoich roszczeń od wspólników lub małżonka dłużnika.

Utrata ubezpieczenia chorobowego

Dodatkowe koszty lub egzekucja należności to nadal nie wszystkie konsekwencje nieterminowych płatności. Nawet jednodniowe opóźnienie w opłaceniu składki skutkuje utratą ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca, które ubezpieczenie obejmowało.

Jeśli odsetki za opóźnienia nie przekroczą 6,60 zł, wpłata zaległości spowoduje automatyczne wznowienie ubezpieczenia. Jeśli jednak kwota odsetek będzie wyższa, nawet zapłata pełnej należności wraz z odsetkami nie przywróci samoistnie tytułu ubezpieczenia. W takiej sytuacji trzeba o to wnioskować do ZUSu.

Czytaj także