Tarcza antykryzysowa w praktyce. Co zrobić, by skorzystać?

31 marca 2020
Tarcza antykryzysowa w praktyce. Co zrobić, by skorzystać?
Być może jesteś z gronie przedsiębiorców, którzy bezpośrednio lub pośrednio odczuli negatywne skutki wystąpienia epidemii koronawirusa. Tarcza antykryzysowa zaproponowana przez polski rząd ma służyć przywróceniu gospodarczej równowagi w kraju. Wejście w życie szeregu ustaw mających przeciwdziałać następstwom pandemii nie oznacza odgórnego udzielenia pomocy przedsiębiorcom.
  • Zawieszenie składek ZUS na 3 miesiące
  • Postojowe
  • Rozliczenie straty PIT i CIT z ubiegłym rokiem
  • Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw do 5 000 zł
  • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
  • Świadczenie na ochronę miejsc pracy

Prezes ZUS przekonuje, że Wnioski przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa będą realizowane priorytetowo i będą zautomatyzowane. Jednak, by móc stać się beneficjentem przewidzianych przez rząd polski dofinansowań nie ominą Cię formalności w postaci rozmaitych wniosków. A trzeba pamiętać, że druki urzędowe będą stanowiły podstawę do podjęcia Twojej sprawy przez pracownika ZUS. Oto kilka wskazówek, co, gdzie i jak wypełnić, by skorzystać z pakietu pomocowego dla przedsiębiorców.


Zawieszenie składek ZUS na 3 miesiące

Dla kogo? Dla właścicieli mikrofirm (zatrudniających do 9 osób) założonych przed 1.02.2020 r. oraz samozatrudnionych, zarejestrowanych przez 1.02.2020, których przychód nie przekroczył trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. Skierowane do podmiotów, które wskażą na wniosku brak możliwości terminowego opłacenia składek z powodu negatywnych skutków pandemii wywołanej koronawirusem.

Czego dotyczy? Odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. oraz zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy. Tak czytamy na oficjalnej stronie ZUS

Jakie dokumenty? Formularz dostępny na stronie ZUS (Wniosek o odroczenie_uproszczony) najlepiej wypełnić i przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, zgodnie z instrukcją (Jak elektronicznie wysłać wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące (z wnioskiem ZUS -EOP)) W ostateczności wniosek możesz wysłać pocztą lub zjawić się osobiście w urzędzie, co w obecnej sytuacji jest ryzykowne. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oznacza wysłanie przez ZUS umowy, którą będziesz musiał podpisać i odesłać elektronicznie na adres mailowy właściwego oddziału (adres e-mail oddziałów ZUS). Nie zwalnia Cię to jednak z obowiązku dostarczenia oryginału do ZUS w ciągu 14 dni od daty zakończenia epidemii, co stanowi gwarancję skutecznego zawarcia ww. umowy i nie spowoduje naliczenia ewentualnych odsetek.

Uwagi: Umowa jest renegocjowalna, z możliwością przedłużenia na kolejny okres, w zależności od czasu trwania stanu epidemii i jej dalszego negatywnego wpływu na finanse Twojej firmy.


Postojowe

Dla kogo? Dla samozatrudnionych i przedsiębiorców, których przychód w lutym nie przekroczył 15 681 zł brutto i był mniejszy o 15 proc. niż w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Także dla samozatrudnionych, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020 r. W tej grupie znaleźli się także zleceniobiorcy, których przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był mniejszy niż 1300 zł brutto, to otrzymają równowartość tego wynagrodzenia. Z kolei przedsiębiorcy korzystający z ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług będą mogli uzyskać maksymalnie 1 300 zł brutto (połowa minimalnego wynagrodzenia).

Czego dotyczy? Dla przedsiębiorców–wypłacane przez ZUS nieopodatkowane i nieoskładkowane jednorazowe świadczenie 2 080 zł, co stanowi 80% minimalnego wynagrodzenia. Dla zleceniobiorców–równowartość wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, jednak nie więcej niż 1 300 zł brutto. Wypłacane bezgotówkowo na nr konta bankowego podany na wniosku przez składającego.

Jakie dokumenty? Wniosek z danymi identyfikacyjnymi osoby uprawnionej z kopią umowy cywilnoprawnej oraz oświadczeniem o niedojściu do skutku umowy. Zadeklarowane przychody będą weryfikowane przez KAS.


Rozliczenie straty PIT i CIT z ubiegłym rokiem

Dla kogo? Dla wszystkich firm o przychodach niższych o 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Czego dotyczy? Możliwości obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku, nie więcej niż 5 mln złotych odpisu.

Jakie dokumenty? Złożenie korekty zeznania za ten rok z uwzględnieniem straty.


Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw do 5 000 zł

Dla kogo? Dla mikroprzedsiębiorstw.

Czego dotyczy? Pożyczka do 5 tys. zł z oprocentowaniem 0,0525 proc. rocznie, na maksymalnie 12 miesięcy, przyznawana w celu spłaty zobowiązań, z możliwością umorzenia wraz z odsetkami pod warunkiem utrzymania zatrudnienia (w porównaniu z 29.02.2020 r.), przez 6 miesięcy od daty jej udzielenia. Brak spełnienia tego warunku skutkuje spłatą zobowiązania po roku z korzystnym oprocentowaniu 0,05 stopy redyskonta weksli w NBP.

Jakie dokumenty? Wniosek do PUP o pożyczkę z oświadczeniem o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz bycie płatnikiem składek przed tą datą.


Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Dla kogo? Dla firm, którym obroty spadły o 30, 50, lub 80%.

Czego dotyczy? Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w wysokości 50, 70 lub 90% płacy minimalnej, (tj. 2 600 zł brutto), warunkowane utrzymaniem zatrudnienia po zakończeniu dofinansowania przez okres analogiczny do otrzymywania pomocy państwa.

Jakie dokumenty? Wniosek do właściwego PUP, złożony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Na wniosku wskazuje okoliczności kwalifikujące go do dofinansowania, deklaruje dotychczasowe systematyczne regulowanie zobowiązań wobec ZUS, wskazuje pracowników objętych wnioskiem, a także wpisuje nr rachunku bankowego, na które ma zostać przekazanie dofinansowanie.


Świadczenie na ochronę miejsc pracy

Dla kogo? Dla firm, które zmuszone były do zamknięcia firmy z powodu kwarantanny (tzw. przestój).

Czego dotyczy? Trzymiesięczne dofinansowanie oskładkowanych wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Maksymalne dofinansowanie w kwocie 1533,09 zł na pracownika (50% płacy minimalnej+składki).

Jakie dokumenty? Wnioski do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy, do wyczerpania środków, rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Poprzedzone stosownym porozumieniem ze związkami zawodowymi, co do szczegółów przestoju ekonomicznego, złożonym okręgowemu inspektorowi pracy. Wymagany jest także brak zaległości pracodawcy w płatności podatków i regulowaniu składek do końca 2019 roku. Obniżka pensji przez pracodawcę nie może przekraczać 50% i być wyższa niż płaca minimalna.

Czytaj także