Zatrudnianie obcokrajowców: od czego zacząć?

15 czerwca 2017
Zatrudnianie obcokrajowców: od czego zacząć?
Polski pracodawca, który chce zatrudnić obcokrajowców musi zwrócić się do wojewody o wydanie zezwolenia na przyjęcie do pracy cudzoziemca. Poza złożeniem wniosku, wymagane jest również wniesienie opłaty w wysokości: 50 zł (pozwolenie na pracę na okres krótszy niż 3 miesiące), 100 zł (zezwolenie na pracę powyżej 3 miesięcy) i 200 zł (jeśli dotyczy realizacji usługi eksportowej).

Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie muszą być spełnione dwa warunki:

  • umowa zawarta z obcokrajowcem nie może zakładać wynagrodzenia niższego od tego, jakie otrzymują inni pracownicy wykonujący podobną pracę lub będący na porównywalnym stanowisku
  • starosta potwierdzi, że potrzeby kadrowe pracodawcy nie mogły zostać zaspokojone w oparciu o rejestr bezrobotnych lub że rekrutacja na to stanowisko nie zakończyła się sukcesem.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje uzyskaniem przez cudzoziemca zezwolenia na pracę na czas nie dłuższy niż 3 lata z możliwością przedłużenia.

Zezwolenie nie jest wymagane m.in. w przypadku obcokrajowców, którzy:

  • uzyskali status uchodźcy
  • udzielono im ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej
  • mają zezwolenie na osiedlenie się w naszym kraju lub na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
  • posiadają zgodę na pobyt tolerowany
  • są obywatelami UE, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są w EU lub Szwajcarii lub jego rodziną.

Czytaj także