Zawieszenie działalności narzędziem do utrzymania płynności finansowej. Jak działa i czy jest efektywne?

13 lutego 2020
Zawieszenie działalności narzędziem do utrzymania płynności finansowej. Jak działa i czy jest efektywne?
Prowadzenie działalności gospodarczej to w dzisiejszych czasach prawdziwe wyzwanie. Może zmieniających się przepisów, kapryśni kontrahenci i opłaty, które stale rosną. To może spowodować, że nawet najbardziej innowacyjne idee biznesowe nie będą miały szansy zaistnieć. Jednak w sytuacji chwilowego spadku, nie zawsze trzeba uciekać się do ostatecznychnarzędzi, takich jak zamknięcie działalności. Istnieje rozwiązanie w postaci jej zawieszenia. Warto sprawdzić, czy to dobra propozycja i akurat w twojej sytuacji okaże się najlepszym wyjściem z tymczasowych kłopotów.
  • Kogo dotyczy? Kto może skorzystać?
  • Trochę teorii
  • Trochę formalności
  • Bez formalności
  • Co ci to daje?

Kogo dotyczy? Kto może skorzystać?

Okazuje się, że zawieszenie działalności świetnie spisuje się w sytuacji, gdy biznes, który prowadzisz, ma sezonowy charakter. Okres zwiększonych przychodów i tych minimalnych jest wyraźnie wskazany i przewidywalny. Wtedy też taki ruch jest zamierzony i zaplanowany. Jest to po prostu element wpisany w naturę prowadzonego biznesu. Często na ten krok decydują się również przedsiębiorcy, którzy potrzebują czasu na podreperowanie zdrowia, robią sobie dłuższą przerwę wakacyjną bądź chcą zaopiekować się dorastającą pociechą. To również świetna opcja dla właścicieli firm, które aktualnie są w gorszej sytuacji finansowej i liczą, że przerwa pomoże przeczekać gorszy czas, ustabilizować sytuację na rynku, czy przemyśleć strategię działania.

Trochę teorii

Zawieszenie działalności może dotyczyć, zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek prawa handlowego. Za dzień zawieszenia działalności uznaje się ten, który sam wskażesz, lecz nie może być wcześniejszy niż data złożenia wniosku. Dodatkowo deklaracja złożona w środku miesiąca sprawia, że składki ZUS muszą zostać odprowadzone za miesiąc, w którym dokonano zawieszenia. By wznowić działalność, również należy złożyć odpowiedni dokument. Niezłożenie stosownego wniosku o wznowienie przed ustalonym terminem powoduje automatyczne zlikwidowanie twojej działalności. Dzień zadeklarowania wznowienia kończy tym samym okres zawieszonej działalności. Trzeba również pamiętać, że owo zawieszenie nie może trwać krócej niż 30 dni i być dłuższe niż 24 miesiące, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przedsiębiorca zadeklaruje chęć sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wtedy też okres ten ulega wydłużeniu do 36 miesięcy (do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko osiągnie 6. rok życia). Rodzicom dzieci niepełnosprawnych przysługuje wydłużony okres do 6 lat zawieszenia, z zastrzeżeniem wieku dziecka, czyli do ukończenia przez nie 18. r.ż. Zawieszenia działalności można dokonać maksymalnie w 4 częściach.

Trochę formalności

Istnieje obowiązek zgłoszenia zawieszenia działalności do urzędu miasta lub gminy. Może się to odbyć tradycyjnie osobiście, ale i listownie, bądź elektronicznie–bez wychodzenia z domu, czy nawet telefonicznie. Osobiste stawiennictwo wymaga wydrukowania, wypełnienia i podpisania stosownego wniosku, a także złożenia w odpowiednim okienku w oczekiwaniu na potwierdzenie przyjęcia. Wysłanie tych samych dokumentów listem poleconym będzie wymagało od ciebie dołączenia notarialnego potwierdzenia złożonego własnoręcznego podpisu. Istnieje też możliwość telefonicznego zgłoszenia, podczas którego otrzymuje się SMS-em numer wniosku, który to następnie należy podać w urzędzie. Będzie on stanowił podstawę do wydruku wypełnionego wniosku przez urzędnika, a on nas wymagał odręcznego podpisu. Jeśli zdecydujesz się na wizytę w urzędzie i z jakichś względów nie będziesz mógł uczynić tego osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika. Jednakże taka ewentualność wiąże się z koniecznością wypełnienia druku pełnomocnictwa, opatrzenia go własnoręcznym podpisem i uiszczeniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za ten dokument. Numeru konta należy szukać na stronie stosownego urzędu, a potwierdzenie dokonania przekazu środków należy dołączyć do wniosku. Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo wystawione mężowi, żonie, dzieciom, a także rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. W przypadku wykrycia błędów na wniosku urząd wezwie cię listownie do weryfikacji informacji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. Niezastosowanie się do tego wymogu będzie równoznaczne z nierozpatrzeniem wniosku. Tylko dokument złożony elektronicznie gwarantuje natychmiastową informację zwrotną o popełnionych błędach.

Bez formalności

Procedury związanie z zawieszeniem różnią się dla podmiotów gospodarczych o odmiennym charakterze. Jeśli jesteś zarejestrowany w CEIDG, możesz z powodzeniem zarejestrować się na stronie www.ceidg.gov.pl i wypełnić wniosek (CEIDG-1) o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Będzie on elektronicznie przekazany do rejestru. Musisz jednak pamiętać, że rejestracja na stronie powinna przebiegać za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, bądź za pomocą bankowości elektronicznej. Z kolei właściciele spółek prawa handlowego powinni zarejestrować się na stronie ems.ms.gov.pl. i tam złożyć wniosek o zawieszenie działalności. W przypadku spółki cywilnej taki wniosek powinni złożyć wszyscy wspólnicy, a dopiero wtedy działanie to będzie skuteczne.

Co ci to daje?

Największą korzyścią z zawieszenia działalności jest niewątpliwie fakt zaprzestania wpłat zaliczek na poczet podatku dochodowego. Analogiczna sytuacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednakże po wygaśnięciu takiej ochrony, należy na własną rękę zapewnić sobie dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Zatem, składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe nie są opłacane, a emerytalne i rentowe są kwestią wyboru przedsiębiorcy, zgodnie z zasadą dobrowolności. Oba przypadki objęte są zasadą, że okresem bezskładkowym jest czas od dnia zawieszenia działalności do dnia poprzedzającego wznowienie. W czasie zawieszenia nie ma także obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe. Dobrze również wiedzieć, że w czasie zawieszenia nie wolno ci osiągać przychodów z bieżącej działalności, lecz równocześnie masz prawo sprzedawać środki trwałe i wyposażenie firmy. Możesz również prowadzić czynności związane z działalnością sprzed zawieszenia, tzn., kontynuować procesy sądowe, regulować wcześniej powstałe zobowiązania. Istnieje również szereg obowiązków, przed którymi nie uciekniesz. Mimo zawieszenia będziesz musiał opłacać czynsz za lokal, który chcesz wynajmować, czy poddać się kontroli przez organy państwowe, jeśli taka nastąpi. Nie wolno ci także zapomnieć o niezapłaconych rachunkach, ratach leasingowych, czy kredytach.
Może i zawieszenie działalności nie kojarzy się z krokiem w kierunku biznesowego szczytu, to czasem to jedyna opcja, by widmo spektakularnej porażki móc przekuć w spektakularny sukces. Czas gra ogromną rolę w biznesie. A stara zasada mówi, że czas to przecież pieniądz.

Czytaj także