Zgłaszasz pracownika do ZUS? Od 16 maja masz obowiązek podać zawód

28 kwietnia 2021
Zgłaszasz pracownika do ZUS? Od 16 maja masz obowiązek podać zawód
Pandemia zmieniła zakres niektórych obowiązków płatników składek do ZUS. Zgłoszenie do ubezpieczenia pozostało niezmienne na liście obligatoryjnych czynności. Zmianie ulega jednak treść dokonywanych formalności. Zobacz, jakie nowe zadanie czeka na płatnika od 16 maja 2021 roku. 
  • ZUS poprosi o nowe dane
  • ZUS wygeneruje nowe formularze
  • Dlaczego mam podać zawód?

ZUS poprosi o nowe dane

Zakres nowych powinności wobec ZUS został zdefiniowany w art. 10 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wedle najnowszych, zaktualizowanych przepisów:  

„Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imiona, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, wykonywany zawód, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania”.

Aktualizacją, w stosunku do art. 36 ust. 10 ustawy 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest tutaj konieczność wskazania wykonywanego zawodu nowych pracowników i zleceniobiorców. 

ZUS wygeneruje nowe formularze

W ślad za nowymi przepisami pójdą modyfikacje w obecnie obowiązujących formularzach ZUS ZUA oraz ZUS ZZA. W momencie zgłaszania nowej osoby płatnik wpisze odpowiedni kod wykonywanego przez nią zawodu. Kod ten składa się z 6 cyfr i należy go szukać w klasyfikacji zawodów i specjalności, dołączonej do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

nowe druki ZUS.docx

Dlaczego mam podać zawód?

Wedle tłumaczeń ZUS nowe dane służą wyłącznie celom statystycznym, analitycznym i monitorującym. Dzięki zebranym informacjom będzie można policzyć zwolnienia w danej grupie zawodowej, a także wywnioskować, jak rozkłada się siła konkretnych zawodów na rynku pracy.

Na razie nie mówi się o konkretnych sankcjach za niewskazanie wspomnianego kodu. Jednakże należy pamiętać, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300), za niewywiązywanie się ze swoich obowiązków, ZUS może zastosować wobec Ciebie “sankcje oraz środki dyscyplinujące, wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych”, np. karę grzywny.

 

Czytaj także