Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu jest Taxly.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000747342, REGON 381200761, NIP 5213838988, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50.000,00 zł., adres e-mail: bok@taxly.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług w Serwisie www.taxly.pl. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika z chwilą założenia konta w Serwisie (rejestracji w Serwisie).

§2. Definicje

 1. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.
 2. Serwis – rozumie się przez to serwis taxly.pl, wraz ze wszystkimi subdomenami.
 3. Administrator – rozumie się przez to właściciela Serwisu – Taxly.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa, NIP: 5213838988 oraz TAXLI Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Magazynowa 11, 85-790 Bydgoszcz, NIP: 5542944711, jako podmiot świadczący usługi księgowo-rachunkowe, w przypadku zakupu tych usług przez Użytkownika.
 4. Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną, korzystającą z usług Serwisu.
 5. Cennik – rozumie się przez to informację o cenach za poszczególne usługi świadczone w ramach dostępu do Serwisu, opublikowane na stronie internetowej www.taxly.pl
 6. Umowa o świadczenie usług – rozumie się warunki świadczenia usług księgowo-rachunkowych przez Administratora na rzecz Użytkownika.
 7. Plan – rozumie się wybraną przez Użytkownika opcję dostępu do Serwisu, płatną lub bezpłatną, ustaloną zgodnie z Cennikiem, zawierającą listę dostępnych modułów w Serwisie.

§3. Dostęp do Serwisu

 1. Administrator świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet.
 2. Użytkownik może korzystać z wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być podmiot wpisany do Rejestru GUS, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS.
 4. Aby uzyskać dostęp do Serwisu, Użytkownik musi się zarejestrować, podając wszystkie wymagane przez Administratora dane a także zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Umowę o świadczenie usług, jeśli wymaga tego wybrany Plan a zakres świadczonych usług w wybranym Planie wychodzi poza dostęp do Serwisu i możliwość wystawiania faktur w Serwisie.
 5. Użytkownik podczas rejestracji musi podać dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, w szczególności: numer identyfikacji podatkowej (NIP) i adres e-mail a w przypadku zawarcia Umowy o świadczenie usług, także wszelkie niezbędne dane pozwalające na prawidłowe świadczenie usług na rzecz Użytkownika przez Administratora.
 6. Administrator oświadcza, iż pełne dane Użytkownika (nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miejscowość oraz imię i nazwisko przedsiębiorcy) pobierane są automatycznie z Rejestru GUS.
 7. W przypadku zmiany danych, Użytkownik zobowiązany jest wprowadzić je w dostępnym dla niego panelu w Serwisie.
 8. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wprowadza wymyślone przez siebie hasło.
 9. W przypadku zapomnienia hasła, Użytkownik może skorzystać z opcji resetowania hasła, postępując zgodnie z instrukcjami w Serwisie.

§4. Zakres świadczonych Usług

 1. Administrator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika za pomocą Serwisu następujące usługi, zgodnie z Cennikiem i w zależności od wybranego Planu:
  • moduł faktury
  • moduł bazy kontrahentów
  • moduł wiadomości (komunikacja z Administratorem)
  • moduł zakupy
  • moduł przesyłania dokumentów do biura rachunkowego
  • moduł rozliczeń i deklaracji
  • moduł zleceń dla biura rachunkowego
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w funkcjonalnościach Serwisu a także do dodawania nowych funkcjonalności, usuwania funkcjonalności oraz zakresu świadczonych funkcjonalności względem wybranego Planu.

§5. Okres świadczenia Usług

 1. Za dzień rejestracji Użytkownika w Serwisie, uznaje się dzień, w którym użytkownik dokonując rejestracji, zaakceptuje Regulamin a także dokona płatności, jeśli wymaga tego wybrany przez Użytkownika Plan.
 2. W przypadku wybrania przez Użytkownika Planu z opcją zawierającą Umowę o świadczenie usług, okres świadczenia usługi określony jest w Umowie o świadczenie usług.
 3. Użytkownik jest zobowiązany opłacać dostęp do Serwisu zgodnie z częstotliwością względem wybranego Planu.
 4. W razie niedokonania płatności za dostęp do Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do częściowego zablokowania konta Użytkownika, do czasu opłacenia przez niego dostępu na kolejny okres.
 5. W razie rezygnacji lub nieopłacenia dostępu do Serwisu na kolejny okres oraz w przypadku częściowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu, Użytkownik utrzymuje prawo do logowania się do Serwisu oraz odczytywania zgromadzonych przez siebie danych.
 6. Zaprzestanie świadczenia usług przez Administrator może nastąpić w następujących przypadkach:
  • rezygnacji przez Użytkownika,
  • śmierci Użytkownika,
  • ustania bytu prawnego Użytkownika,
  • nieuiszczenia przez Użytkownika należności,
  • zapomnienia przez Użytkownika hasła oraz nieskorzystaniu z funkcji serwisu „resetuj hasło”, co powoduje utratę dostępu do danych,
  • niezaakceptowania regulaminu Serwisu.
 7. Użytkownik może mieć także bezpłatny dostęp do Serwisu, wybierając Plan darmowy.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zakres funkcjonalności może się różnić względem wybranego Planu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
  • umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,
  • dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
  • dokonuje czynności niezgodnych z prawem,
  • działa na szkodę Administrator,
  • podał nieprawdziwe dane,
  • w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
 10. W takich przypadkach Użytkownikowi nie należą się żadne roszczenia od Administratora a Administrator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika

§6. Płatność za usługę

 1. Korzystanie z Serwisu jest darmowe lub odpłatne i zależy od wybranego przez Użytkownika Planu.
 2. Wysokość opłat za wybrany Plan reguluje Cennik.
 3. Zakres usług, które świadczone są bezpłatnie określony jest w Cenniku.
 4. Użytkownik wnosi opłatę za usługę po otrzymaniu informacji o zakończeniu okresu abonamentowego i zapłacie w wiadomości e-mail oraz w Serwisie.
 5. Opłatę należy uiszczać zgodnie z Cennikiem.
 6. Administrator wystawi Użytkownikowi fakturę VAT, dopiero po uiszczeniu opłaty.
 7. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

§7. Reklamacje

  1. Reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 pkt. 1 Regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres określony w § 1 pkt. 1 Regulaminu.
  2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  3. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające jego poprawną identyfikację:
   • osoby lub podmiotu składającego reklamację, jako Użytkownika,
   • usługę świadczoną przez Administratora, której reklamacja dotyczy,
   • zarzuty Klienta co do wskazanej Usługi,
   • okoliczności uzasadniające reklamację,
   • ewentualne żądanie Użytkownika związane ze złożoną reklamację.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Administratora.
  5. Administrator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  6. O decyzji Administratora Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-­mail.

§8. Dane Użytkownika i ich ochrona

  1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm., zwanej dalej „Ustawą”), w odniesieniu do następujących danych osobowych Użytkownika i kontrahentów Użytkownika przekazywanych Administratorowi zgodnie z niniejszym Regulaminem:
   • imię i nazwisko/firma,
   • dane adresowe,
   • adres e-mail.
  2. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania w/w danych i powierzania ich przetwarzania podmiotom trzecim.
  3. Zgodnie z art. 31 Ustawy Użytkownik powierza Administratorowi do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w § 8 pkt. 1, wyłącznie w celu wykonywania usług określonych w § 4. Regulaminu i w zakresie niezbędnym do ich wykonania tj. w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji usługi Administrator jest uprawniony do przekazania danych podwykonawcom.
  4. Użytkownik upoważnia Administratora do wydawania osobom biorącym udział w przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 8 pkt. 1, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
  5. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 8 pkt. 1 zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem. Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa.
  6. Administrator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Użytkownika wyłącznie w zakresie strat rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika, w szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.
  7. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
  8. Administrator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
  9. Administrator zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień § 8 pkt. 12.
  10. W razie rezygnacji z Serwisu, wszystkie dane Użytkownika zostaną usunięte.
  11. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego osobowych przez Taxly.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa, NIP: 5213838988 oraz TAXLI Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Magazynowa 11, 85-790 Bydgoszcz, NIP: 5542944711 w celu założenia konta w serwisie www.taxly.pl i skorzystania z aplikacji internetowej Taxly. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta i skorzystanie z Serwisu.
  12. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

§9. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.
 2. Administrator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
 3. Administrator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.
 4. Aktualizacja, o której mowa w § 9 pkt.3, dokonywana będzie przez Administratora bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.
 5. Administrator podejmuje także wszelkie środki w celu ochrony danych Użytkownika.
 6. Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
 7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Spory wynikające ze stosunków objętych niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Administratora.

§10. Zmiana Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
  • zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,
  • konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,
  • zmian funkcjonalności serwisu, zmian zakresu świadczonych usług,
  • w innych uzasadnionych przypadkach.
 3. O zamiarze zmiany Regulaminu Administrator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu w Serwisie.
 4. Każdorazowa zmiana regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji przez Użytkownika, która następuje po zalogowaniu się do Serwisu.
Prosimy o zaakceptowanie naszej polityki prywatności, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz plików cookie związanych z wydajnością i poprawnym funkcjonowaniem serwisu internetowego Taxly. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dostępnej pod tym linkiem. Kliknij tutaj, jeżeli akceptujesz naszą politykę prywatności.