Umowa o świadczenie usług

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie praw i obowiązków Stron w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę na rzecz Klienta usług w zakresie księgowości i rachunkowości, tj.
a) obsługa ewidencji dokumentów dot. operacji gospodarczych,
b) prowadzenie Ksiąg Rachunkowych,
c) wypełnianie zeznań rocznych,
d) wyliczanie należnych podatków,
e) naliczanie i sporządzanie miesięcznych składek ZUS,
f) sporządzanie deklaracji PIT-11
g) sporządzanie sprawozdań finansowych (dla pełnej księgowości)
2. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę następuje z dniem opłacenia usługi przez Klienta.
3. Klienta oświadcza, że jest zobowiązany do prowadzenia rachunkowości formie Ksiąg Rachunkowych.
4. Klient zobowiązany jest do:
a) Przedłożenia dokumentów związane z podatkiem dochodowym nie później niż do 20-tego dnia następnego miesiąca celem sporządzenia przez Usługodawcę dokumentacji wymienionej w pkt. 1 niniejszej umowy.
b) Informowania Usługodawcy o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów i ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz wpłat na poczet podatku VAT.
c) Przedkładania dokumentacji opisanej oraz uporządkowanej chronologicznie według następującej kolejności: towary, koszty, sprzedaż.
5. Usługodawca zobowiązany jest:
a) Solidnie i terminowo dokonywać czynności wymienionych w pkt. 1 oraz prawidłowo naliczać należności na rzecz budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) Informować Klienta o wysokości należności podlegającej wpłacie z tytułu wszystkich podatków i składek ZUS przed terminem płatności (operacje finansowe związane z płatnościami dokonuje Klient).
c) Wymienione urządzenia księgowe tj. książka przychodów i rozchodów prowadzone są w formie elektronicznej, za pośrednictwem programu WF-Fakir.
6. Usługodawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem zlecenia, chyba że Klient zwolni go pisemnie z tego obowiązku. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa przez 2 lata po wygaśnięciu niniejszej umowy.
7. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za wiarygodność przedłożonych dokumentów oraz związanych z nimi zdarzeniami gospodarczymi, natomiast może sprawdzić i weryfikować przedłożone dokumenty pod względem rachunkowym i formalnym.
8. Z tytułu świadczenia usług w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z wybranym przez Klienta planem. Wynagrodzenie na rzecz Usługodawcy będzie płatne miesięcznie „z góry” na rachunek bankowy spółki. Do opłat jak wyżej doliczony będzie VAT od towarów i usług w przypisanej prawem wysokości.
9. Strony ustalają, że zmiana wysokości wynagrodzenia za usługi księgowe może ulec zmianie według cennika usług, co do wysokości kwoty jeśli zwiększy się liczba dokumentów do księgowania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat dodatkowych za każdy dokument dodatkowy, powyżej ustalonej liczby dokumentów, według cennika usług dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy.
10. Usługodawca może świadczyć dodatkowe usługi dla Klienta, nie będące przedmiotem umowy, po uzgodnieniu przez strony ceny na wykonanie usługi przez Usługodawcę, na podstawie dołączonego załącznika do w/w umowy – określającego dodatkowe świadczenia, długość świadczeń oraz cenę.
11. Załatwianie formalności podatkowych w Urzędzie Skarbowym i reprezentowanie podatnika przed Urzędami Skarbowymi zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem jak w pkt. 10.
12. W przypadku dostarczenia dokumentów po ustalonym terminie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowe sporządzenie i złożenie deklaracji. W takim przypadku Usługodawca zastrzega sobie też naliczenie Klientowi opłaty dodatkowej, zgodnej z cennikiem świadczenia usług, dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy.
13. Umowa jest zawarta na okres 12 miesięcy. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, w formie pisemnej, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
14. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki z zapłatą wynagrodzenia co najmniej za dwa pełne okresy płatności.
15. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy tj. zakres usług, prowadzenie dodatkowej dokumentacji, cena usługi muszą być wprowadzane przez Strony w formie pisemnych aneksów do umowy pod rygorem nieważności.
16. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
17. Wszelkie spory związane z niniejszą umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu Powszechnego w Bydgoszczy.

Prosimy o zaakceptowanie naszej polityki prywatności, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz plików cookie związanych z wydajnością i poprawnym funkcjonowaniem serwisu internetowego Taxly. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dostępnej pod tym linkiem. Kliknij tutaj, jeżeli akceptujesz naszą politykę prywatności.